Spridningsemission av units i Quickbit eu AB (publ) – aktier och teckningsoptioner 2019/20 (TO1)

I linje med Bolagets planer kring en kommande notering har styrelsen för QuickBit eu AB idag fattat beslut om en nyemission utan företräde för befintliga ägare. Aktieägare i bolagen Abelco och Front Office kommer att erhålla förtur vid tilldelning. 

Syftet med emissionen är att uppnå en spridning av ägandet i en omfattning som kommer att främja en vital handel. Vid tidpunkten för beslutet pågår granskningsprocessen, men godkännande för notering har ännu inte erhållits. Information om noteringsprocessen kommer fortlöpande att offentliggöras på Bolagets hemsida enligt nedan, och via pressmeddelanden.

Investeringsmemorandum och anmälningssedlar kommer att offentliggöras fredagen den 7 juni 2019 på Bolagets hemsida https://investor.quickbit.com samt på http://www.eminova.se

Erbjudna värdepapper    
En (1) unit bestående av fyra (4) aktier samt tre (3) teckningsoptioner.

Teckningskurs    
12,80 kronor per unit, motsvarande 3,20 kronor per aktie.Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Teckning av units ska ske med som minst 400 units, till ett pris om 5 120 kronor. Den erbjudna kursen motsvarar en värdering av Bolaget före emissionen om ca 191 Mkr.

Emissionsvolym    
Emissionen omfattar högst 1 250 000 units, motsvarande 5 000 000 aktier och 3 750 000 teckningsoptioner av serie TO1. Quickbit tillförs (före avdrag för emissionskostnader) en emissionslikvid om 16 000 000 kronor vid full teckning i Emissionen och ytterligare högst 12 000 000 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Villkor teckningsoption    
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 3,20 kronor per aktie under perioden 1 – 31 december 2020. 

Teckningstid och betalning    
Teckning av units skall ske under perioden 10 – 24 juni 2019. Betalning för units skall ske senast tre (3) bankdagar efter utsändande av avräkningsnota. Styrelsen skall äga rätt att förlänga både teckningstid och tid för betalning. 

Företrädesrätt        
Rätt att teckna units skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är för att sprida ägandet och därmed skapa förutsättning för god likviditet i bolaget aktie och teckningsoption inför notering.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av units fattas av styrelsen varvid följande principer skall gälla.

I första hand ska tilldelning upp till ett totalt antal om 750 000 units ske enligt nedan:

  • Högst 500 000 units till de som per den 14 juni 2019 är ägare av minst 200 000 aktier i Abelco Investement Group AB (”Abelco”), och för det fall att tilldelning till sådan tecknare inte kan ske fullt ut, ska tilldelning av högst 500 000 units ske pro rata i förhållande till det antal aktier i Abelco som var och en av sådan tecknare innehar per den 14 juni 2019 och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och
     
  • Högst 250 000 units till den som per den 14 juni 2019 är ägare av minst 12 000 B-aktier i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice), och för det fall att tilldelning till sådan tecknare inte kan ske fullt ut, ska tilldelning av högst 250 000 units ske pro rata i förhållande till det antal B-aktier i FrontOffice som var och en av sådan tecknare innehar per den 14 juni 2019 och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och

I andra hand, för resterande 500 000 units, 

  • skall tilldelning av units ske till andra som tecknat units i Emissionen, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Dock äger styrelsen rätt att, vid tilldelning enligt ovan, frångå ovanstående fördelningsgrund för att uppnå en erforderlig spridning bland allmänheten och därigenom möjliggöra för en regelbunden och likvid handel med bolagets aktie och teckningsoption.

Quickbit har innan Emissionen 59 716 250 aktier. De nyemitterade aktier som ingår i erbjudandet kommer vid full teckning att motsvara ca 7,8 procent av samtliga utgivna aktier i Bolaget.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit eu AB (publ), jorgen.eriksson@quickbit.eu, +46-70-681 2777

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2019.

QuickBit eu AB (publ) är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den global marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier. Bolaget grundades av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred erfarenhet av innovativa lösningar till den globala finansindustrin. QuickBit är en snabbväxande startup med visionen att bli det naturliga valet för e-handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel.

QuickBit - Spridningsemission av units i Quickbit eu AB publ aktier och teckningsoptioner 2019 20 TO1