Valberedning i Quickbit eu AB (publ) inför årsstämma 2023

Valberedningen förbereder och lägger fram förslag till beslut på årsstämma.

I enlighet med den valberedningsinstruktion som antogs vid årsstämman den 24 november 2021 har styrelsens ordförande kontaktat de tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningsarbetet för att be dessa att utse ledamöter till en valberedning.

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa på ett sätt så att årsstämman kan fatta välgrundade beslut. Valberedningen har tillgång till den utvärdering som styrelsen gör av sitt arbete samt information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2023 i Quickbit eu AB (publ) består av följande personer:

Scott Wilson (utsedd av Aurentum LLP)
Thomas Jonsson (utsedd av Furuhems Fastigheter AB)
Hammad Abuiseifan (Privat och genom bolag)
Peter Liljeroos, Styrelseordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman i november 2023 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till ir@quickbit.com.

För ytterligare information kontakta:

Peter Liljeroos, Styrelseordförande
ir@quickbit.com 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com